Ing. Vít Syrový

Ing. Vít Syrový

Poradce v oblasti potravinářských výrobních technologiích. Autor několika úspěšných knih. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie.

Videopřednášky

Vliv potravinářského zpracování kvalitu potravin

Složení stravy a druh užívaných prostředků denní péče výrazně ovlivňují zdraví, jakož i celkovou kvalitu života. Kromě mikrobiologické nezávadnosti a nutriční hodnoty je třeba věnovat dostatečnou pozornost i jejich chemické čistotě. Mimo reziduí pesticidů a dalších chemických prostředků užívaných v konvenčním zemědělství patří k rizikovým složkám stravy také některé potravinářské přídatné látky (aditiva).

Z těchto důvodů je potřebné, aby nutriční poradci měli dostatek kvalifikovaných informací, na jejichž základě mohou poradit, které z nabízených produktů mají jejich klienti koupit, aby špatným nákupem zbytečně nepoškozovali své zdraví.

Nejčastější civilizační onemocnění převážně vyplývají z nevhodné životosprávy - od nesprávného stravovacího a pitného režimu, až po nedostatek pohybu. Pokud se tedy lidé zaměří na zdravý životní styl, mohou výrazně snížit rizika vzniku nejčastějších nemocí.

Z hlediska každodenní péče a správné životosprávy je v prvé řadě třeba zamezovat působení nepříznivých faktorů, jež mohou vyvolat onemocnění. Mimo choroboplodných zárodků mezi ně patří i mnohé škodliviny, které se do lidského těla dostávají v důsledku znečištěného životního prostředí a chemizovaného průmyslu.

Zaměříme se proto na hlavní rizikové faktory, vyplývající ze současného moderního životního stylu a průmyslové velkovýroby. Prvořadá je samozřejmě mikrobiologická nezávadnost, kterou kontrolují hygienické stanice a ČZPI. Jelikož se do naší stravy dostává stále více chemických látek, je třeba věnovat dostatečnou pozornost i této oblasti.

Požadavky na kvalitu surovin z potravinářské prvovýroby - je třeba sledovat, co daný výrobek obsahuje a snažit se minimalizovat konzumaci produktů, u nichž naleznete ve složení rizikové přídatné látky, které společně s dalšími znečišťujícími látkami přispívají ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu populace.

Kvalita surovin nemá být ve welnes gastronomii přehlížena, neboť je základním předpokladem pro zdraví prospívající stravu, která má mimo jiné též zvyšovat odolnost a výkonnost organismu.

Vliv zemědělské prvovýroby na kvalitu surovin

Požadavky na kvalitu surovin ze zemědělské prvovýroby - je potřeba minimalizovat rizikové pesticidy a GMO měli bychom upřednostňovat čistší suroviny, jež byly pěstovány za přijatelnějších podmínek.

V současném zemědělství se při konvenčním způsobu pěstování užívají umělá hnojiva, pesticidy a další chemické prostředky, jejichž zbytková množství se mohou vyskytovat v konečném produktu, který se běžně prodává v obchodech. Dopady těchto látek na zdraví člověka mohou být v mnoha případech až značně nepříznivé.

Laboratorní studie třeba naznačují, že některé z užívaných pesticidů mohou působit jako teratogeny a narušují vývoj nervové soustavy plodu, přičemž poškození mozku může být vážné a nezvratné. Vystavení pesticidům také zvyšuje riziko vzniku leukémie u dětí. Řada pesticidů též může narušovat hormonální systém.