Konference Wellness gastronomie 2015

První konference Wellness gastronomie - Kroměříž (10. 2015)

Jaroslav Škvařil

Jaroslav Škvařil člen odborného grémia ČSVV. Iniciátor a organizátor Konference.

Lektor odborné skupiny pro nutrici ČSVV se zaměřením na problematiku bílkovin a výživových směrů.

Vítejte na stránkách První konference Wellness gastronomie. 

Dne 30. 9 a 1. 10. 2015 se uskutečnila pro ČR historická událost v oblasti gastronomie. Veřejnosti byl představen projekt Wellness  gastronomie.


Pojem wellness se objevuje v USA koncem minulého tisíciletí. Mnoho výkladů pojmu wellness dnes sjednocuje definice Světové zdravotnické organizace:

„Wellness vyjadřuje optimální zdravotní stav jednotlivců a skupin, přičemž existují dvě klíčové determinanty cílů – jednak realizace plného potenciálu jedince v rovině fyzické, psychické, sociální, ekonomické a mravní, a jednak plnění role v rodině, komunitě, na pracovišti a ve společnosti ve smyslu humánním“. (WHO 2000)

Wellness stav úzce souvisí se způsobem stravování. Wellness gastronomie však dosud vymezena nijak nebyla. Proto se sdružili v ČR nejlepší odborníci pro oblast gastronomie a wellness, aby tuto mezeru vyplnili.

Odbornou garanci pro oblast obecného pojetí pojmu wellness poskytla Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o., která již několik roků rozvíjí tuto oblast na akademické půdě.  Jako první VŠ v ČR akreditovala bakalářský i magisterský studijní obor se zaměřením na Wellness.

Druhým odborným garantem je Česká společnost pro výživu a vegetariánství (ČSVV), která propojuje v praxi nejnovější vědecké poznatky s tradičními výživovými systémy. Od roku 1999 ČSVV rozvíjí výživové doporučení pro výživu podporující zdraví, které je vhodným vědeckým základem pro wellness výživu. Hlavním úkolem ČSVV v tomto seskupení odborníku je lokalizace poznatků z výživových směrů do současných stravovacích návyků tak, aby byla pro dnešního strávníka zachována senzorická přitažlivost wellness jídel, podpořena jejich vitalita a nutriční vyváženost.

Třetím odborným garantem je Asociace kuchařů a cukrářů ČR (AKC ČR), která reprezentuje vrchol gastronomického umění. Je garantem většiny gastronomických soutěží. Je autorem významné soutěže Gastro Junior.

Historickým východiskem pro Wellness gastronomii je tisíciletá tradice Védského pojetí Wellness, které Védy nazývají Sattvický stav. Sattvický stav pak podporuje sattvická strava, která je definována mimo jiné jako vegetariánská. Toto pojetí je zvlášť významné pro současná environmentální rizika produkce konvenční stravy. Proto je součástí našeho týmu i Česká veganská společnost, která se ve své činnosti soustředí na tuto problematiku.

Cílem Konference je připravit podklady a podmínky pro vstup Wellness gastronomie do kuchařských oborů v ČR prostřednictvím školního vzdělávacího programu Gastronomie Wellness, který již druhým rokem úspěšně běží na Střední škole hotelové a služeb Kroměříž a díky nové soutěžní disciplíně, kterou připravuje tato škola ve spolupráci s AKC ČR. Díky spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR pak může Wellness gastronomie vstoupit do současného světa špičkových gastronomických zařízení.